• Ви знаходитесь тут:

 • Новини
 • Методичний кабінет


Міські методичні об'єднання вчителів міста


У школі функціонує методична рада, до складу якої входить голова методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи, з виховної роботи, методист та голови 4 методичних комісій:


2020-2021 навчальний рік


Розпочати у 2020/2021 навчальному році роботу над новим
обласним та шкільним науково-методичним проектом
«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в
освітньому просторі Нової української школи» (І етап)

Спрямувати методичну роботу на вирішення таких завдань:

1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з іноземної мови шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, організації роботи курсів за вибором;
2. Забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;
3. Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
4. Удосконалення роботи з обдарованими учнями, організація науково-дослідницької роботи учнів;
5. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, проведення методичних тижнів;
6. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
7. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;
8. Стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;
9. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
10. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності закладу освіти;
11. Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
12. Поширення педагогічного досвіду педагогічних працівників закладу освіти шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;
13. Забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи.


2019-2020 навчальний рік


У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював на V етапі обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та шкільної «Створення психолого-педагогічних умов для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадянської активності учнів»

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на виконання таких завдань:

1. Продовжити діяльність педколективу з реалізації завдань обласної та шкільної проблеми.

2. Сприяти створенню необхідних умов для соціалізації учнів на основі матеріально-технічних, кадрових, психолого-педагогічних , інформаційних та інших ресурсів, які суттєво впливають на соціальну зрілість особистості.

3. Формувати в учителів готовність до сприйняття і використання в роботі діяльнісного і компетентнісного підходів до викладання основ наук, продуктивних, особистісно розвивальних освітніх (навчальних і виховних) технологій, сучасних педагогічних ідей, перспективного педагогічного досвіду.

4. Підвищувати рівень управлінської культури, використовуючи людиноцентристську, партнерську етику управління, рівноправний стиль відносин. Формувати сприятливі внутрішньошкільні комунікації (партнерство у стосунках, взаємоповага, доброзичливість, взаєморозуміння).

5. Відбирати найбільш ефективні форми аналітичної діяльності, здійснювати управління якістю освіти на основі нових технологій та освітнього моніторингу.

6. Забезпечити методичний супровід реалізації завдань обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

7. Створити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, експериментах, творчих пошуках, сприяти підвищенню культури вчителя.

8. Активізувати роботу з батьками учнів з урахуванням їх вікових особливостей соціалізації шляхом проведення спільних свят, екскурсій.

9. Визначити рівень готовності (теоретичний і практичний) членів педагогічного колективу для вирішення обраної проблеми через анкетування, тестування, засідання ШМО та інші методичні заходи.

10. Спрямувати роботу психологічної служби на створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу особистості учня на всіх етапах його розвитку.


2018-2019 навчальний рік


Методична робота закладу у 2018/2019 навчальному році напрямлена на реалізацію ІV етапу обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та шкільної «Створення психолого-педагогічних умов для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадянської активності учнів»


Пріоритетні напрями роботи закладу:

 • роботу направити на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки Указу Президента України від 16.12.2011 р. № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», основних рішень ІІІ Всеукраїнського з’їзду учителів, Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Комплексної програми розвитку освіти у місті Марганці на 2011-2017 роки; міською Програмою «Шкільний автобус» на 2013 – 2017 роки, Програмою організації харчування загальноосвітніх навчальних закладів міста Марганця на 2013 – 2017 роки, Комплексної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки «Дошкілля Марганця», Положенням про конкурс «Обдаровані діти – надія Марганця»; цільової програми оздоровлення дітей закладів освіти м. Марганця на 2013-2017 роки, міської цільової програми дитячої та юнацької творчості «Я – ми – родина – Україна»;
 • забезпечити шкільною освітою 100% дітей шкільного віку, забезпечувати готовність дитини до шкільного навчання;
 • забезпечити умови рівного доступу до якісної освіти дітей, які потребують корекції фізичного розвитку;
 • забезпечити науково-методичне керівництво над роботою педагогічного колективу закладу над науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;
 • реалізація проектів «Атестація педагогічних працівників»;
 • активізувати процеси впровадження інноваційних педагогічних технологій, що спрямовані на розкриття інтелектуальних, творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • надавати учням доступ до Інтернет-ресурсів та комп’ютерів у якості педагогічних інструментів; продовжувати розвивати інформаційну компетентність;
 • залучати вчителів та учнів школи до участі у Міжнародних та Всеукраїнських освітянських програмах, проектах, інформаційних фондах;
 • створити для кожної дитини здоров’язберігаюче середовище;
 • розпочати роботу закладу над науково-дослідним проектом обласного рівня за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», впроваджувати медіакультуру як навчальний предмет у закладі;
 • продовжити впровадження нових стандартів у початковій та основній школі;
 • створювати умови для професійного зростання педагогів, підвищення їхньої психолого-педагогічної компетентності через різні форми курсової підготовки;
 • формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я, навичок безпечної поведінки. Вироблення гігієнічних навичок у праці, навчанні, побуті та відпочинку, статевому вихованні.
 • забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.
 • формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств;
 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності до самостійного життєвого вибору;
 • активізувати роботу учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи;
 • запроваджувати сучасні форми роботи з батьками і громадськістю для поширення необхідних знань щодо виховання й розвитку дитини, здійснення їх прав на участь в управлінні навчальними закладами;
 • виховувати на традиціях і звичаях українського народу, вивчати його історичної та культурної спадщини, формувати високопатріотичну свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до Державних символів України;
 • активізувати правове виховання, підвищити рівень правової культури дітей.

2017-2018 навчальний рік


Методична робота закладу у 2017/2018 навчальному році була напрямлена на реалізацію ІІІ етапу обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та шкільної «Створення психолого-педагогічних умов для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадянської активності учнів»

Науково-методична та дослідницька робота:

 • На базі закладу у 2017/2018 навчальному році було проведено:
  • 24-годинний обласний тренінг для вчителів англійської мови, які будуть викладати англійську мову в 1 класах в рамках програми «Нова українська школа».;
  • Міські методичні об’єднання з української мови, хімії, зарубіжної літератури, історії, географії.;
  • Міський семінар-практикум для вчителів англійської мови «Підготовка учнів до ЗНО. Аудіювання».
 • Методичні рекомендації та науково-методичні посібники схвалені на засіданні науково-методичної ради КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти» (протокол № 1 від 23.02.2018)
  • навчально-методичний посібник ( вчитель Топольницька Т.А.) за темою «Вокальні та музично-ритмічні вправи на уроках музичного мистецтва »;
  • навчально-методичний посібник (вчитель Єщенко І.Ф.) за темою «Редагування медіатекстів як ефективний засіб розвитку критичного мислення учнів»;
  • методичні рекомендації (вчитель Фірман Л.І.) за темою «Організація навчально-дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення історії».

Створення авторської програми:

 • «Я у медіапросторі» 2 і 3 рік вивчення (Схвалено до використання комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково – методичної ради Міністерства освіти і науки України. Протокол №2 від 15 лютого 2018)

  Автор: вчитель початкових класів Кожанова А.Ю.

Участь у конференціях:

 • Участь у VI Міжнародній науково-методичній конференції з медіаосвіти та медіаграмотності за темою: «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» та виступ «Розвиток соціальної компетенції учня початкових класів на уроках «Я у медіапросторі» ( Бурлака О.І., 20 – 21 квітня 2018, м. Київ);
 • Участь у VI Міжнародній науково-методичній конференції з медіаосвіти та медіаграмотності за темою: «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» та виступ «Авторська програма «Я у медіапросторі»2 і 3 рік вивчення» (Кожанова А.Ю., 20-21 квітня 2018, м. Київ);
 • Участь в роботі школи професійної майстерності за спільною програмою Міністерства освіти і науки України та Британської Ради «Вчителі англійської мови – агенти змін» (Романовська О.Є., 20.02.-28.02.2018,м. Київ);

Участь у обласних тренінгах:

 • Участь у обласному тренінгу « Стратегічне маркетингове планування у роботі керівника ЗНЗ» (Бурлака О.В., 16.03.2018 р., м. Дніпро);
 • Участь у обласному тренінгу « Стратегічне маркетингове планування у роботі керівника ЗНЗ» (Бурлака О.В., 16.03.2018 р., м. Дніпро);
 • Участь у обласному тренінгу «Концептуальні аспекти створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання» (Бурлака О.В., 02.04.2018 р., м. Дніпро);
 • Участь у обласному тренінгу за темою «Ведення ділової документації у ЗНЗ» (Жмінченко Т.М., 11.04.2018 р., м. Дніпро);
 • Участь у обласному тренінгу за темою «Професійний розвиток вчителя англійської мови» (Бомбік А.А., 07.02.2018 р., м. Дніпро);
 • «Інклюзивний простір. Практичні кроки» (сертифікат №102017/23.08 (Кожанова А.Ю., Жирякова О.С., 23.08.2017 р., м. Дніпро);
 • «Формування навичок розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі сучасного шкільного менеджменту» ( Кожанова А.Ю., 26 березня 2018 року);
 • «Сучасна освіта вчителя для навчання основам медіаграмотності учнів початкової школи» ( Бурлака О.І, м. Дніпро);
 • «Мета, головні завдання та структура навчальної програми «Я у медіапросторі» ( Бурлака О.І, м. Дніпро);
 • «Основні принципи орієнтування молодшого школяра в сучасному медіапросторі» ( Бурлака О.І, м. Дніпро);
 • «Організація практичної діяльності учнів початкових класів на заняттях з медіаграмотності» ( Бурлака О.І. м. Дніпро);
 • «Методичні засади педагогічного супроводу сімейного медіавиховання» ( Бурлака О.І, вересень, 2018 м. Дніпро).

Проведення обласних тренінгів Кожановою А.Ю. на базі КВНЗ "ДАНО" ДОР":

 • «Сучасна освіта вчителя для навчання основам медіаграмотності учнів початкової школи» (20 березня 2017);
 • «Мета, головні завдання та структура навчальної програми «Я у медіапросторі» (12 квітня 2017);
 • «Основні принципи орієнтування молодшого школяра в сучасному медіапросторі»(16 травня 2017);
 • «Організація практичної діяльності учнів початкових класів на заняттях з медіаграмотності»(20 червня 2017);
 • «Методичні засади педагогічного супроводу сімейного медіавиховання» (13 вересня 2017р);
 • Практичне заняття із вчителями-викладачами курсу «Я у медіапросторі «2 і 3 рік вивчення» (5 і 6 червня 2018);

Проведення обласного тренінгу Романовською О.Є. на базі КВНЗ "ДАНО "ДОР":

 • Тренінги для вчителів англійської мови, які будуть викладати в 1 класах НУШ (червень-серпень 2018р.)

Курси-тренінги для вчителів НУШ:

 • «Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів «Нової української школи»(Бурлака О.І.,Мамонтова Н.В.,04-06 червня 2018 м. Нікополь);
 • «За Програмою «Нова українська школа» для вчителів англійської мови»(Шаповал Є.О.,Медведєва С.О.,Могильна К.О., Бомбік А.А.,08-10 червня 2018 м. Марганець);

Проведення вебінару для вихователів ГПД Біжко Ю.С.:

 • «Група продовженого дня. Інноваційні технології» (23.04.2018 м.Дніпро)

Участь у обласних конференціях, семінарах:

 • участь у конференції «Міжнародний досвід інклюзивних практик для дітей з особливими потребами методом прикладного аналізу поведінки та роботи в ресурсному класі» (Бурлака О.В. 16.02.2018 м. Дніпро);
 • участь у семінарі «Впровадження інтерактивних методів роботи на уроках англійської мови» (Романовська О.Є., 29.03.2018 м. Дніпро);

2016-2017 навчальний рік

Методична робота закладу у 2016/2017 навчальному році була направлена на реалізацію ІІ етапу обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та шкільної «Створення психолого-педагогічних умов для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадянської активності учнів»

Науково-методична та дослідницька робота:

 • На базі закладу у 2016-2017 навчальному році було проведено:
  • 40-годинний міський тренінг для вчителів англійської мови в рамках програми «Вчителі англійської мови – агенти змін».

Експериментальна та інноваційна діяльність:

З 1 вересня 2016 року школа стала експериментальною обласного рівня за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання»

 • Протягом 2016/2017 навчального року на І етапі було зроблено:
  • Сформовано склад творчої групи учителів - дослідників, психологічної служби для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи;
  • Сплановано роботу творчої групи на І підготовчому етапі дослідно-експериментальної роботи;
  • Організовано роботу вчителів з медіа продуктами на уроках різних циклів;
  • Проведено діагностику рівня медіаграмотності серед учителів та учнів школи;
  • Участь у науково-практичних конференціях та семінарах;
  • Проведено батьківський всеобуч з питань медіаосвіти;
  • Введено спецкурси «Сходинки до медіаграмотності» у 2А та 3А класах.

Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конференціях, акціях, проектах:

 • Участь у V Міжнародній науково-методичній конференції з медіаосвіти та медіаграмотності «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» (Кожанова А.Ю., 02.04.2017 р., м. Київ);
 • Виступ на П'ятій міжнародній науково-методичній конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» - представлення власної авторської програми «Я у медіапросторі» (31.03-01.04 2017 м.Київ);
 • «Generation Global» для вчителів англійської мови (Романовська О.Є., 04.02.2017 р., м. Дніпро, КВНЗ ДОІППО);
 • Участь у eTwinning Plus Practical Session (Медведєва С.О., вересень 2016 р., м. Київ);
 • Участь у програмі обміну досвідом для вчителів англійської мови «Teaching Variety» проведеному міжнародним видавництвом MM Publications спільно з Міністерством освіти і науки України (Медведєва С.О., 24-28.04.2017 р., м. Львів);
 • Виступ на обласній Експертній раді (14 вересня 2016) «Підсумки роботи та участь в обласному експерименті «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання» ( Кожанова А.Ю. 14 вересня);
 • Авторська програма «Я у медіапросторі» для учнів початкової школи, перший рік вивчення.(Автори Кожанова А.Ю..Іванова І.Б.). Гриф «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» Лист ІМЗО від 28.11.2016 №2./12-Г -831.
 • Виступ на Всеукраїнській (не) конференції міні-EdCamp у м. Першотравянську «Впровадження медіаосвіти в начально – виховний процес початкової школи». Сертифікати учасника та доповідача (Кожанова А.Ю. 18 грудня 2016);

Проведення обласних тренінгів на базі ДОІППО Кожановою А.Ю. за темами:

 • «Сучасна освіта вчителя для навчання основам медіаграмотності учнів початкової школи»( 20 березня 2017);
 • «Мета, головні завдання та структура навчальної програми «Я у медіапросторі» (12 квітня 2017);
 • «Основні принципи орієнтування молодшого школяра в сучасному медіапросторі» (16 травня 2017);
 • Участь в обласному конкурсі «Шкільна бібліотека - 2017» в номінації «Бібліотека – виховний простір навчального закладу». Грушко М.П., бібліотекар школи посіла призове місце та отримала грамоту Департамента освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Участь у вебінарах:

 • «Три правила повторення до екзамену» (Pearson) (Романовська О.Є., 08.11.2016 р.);
 • «Understanding assessment «Reading» (Cambridge) (Романовська О.Є., 23.01.2017 р.);
 • «The teenage brain» (Романовська О.Є., 28.03.2017 p.);
 • « Developing listening skills at secondary school: 5 useful tips» (Романовська О.Є., 17.02.2017 р.);
 • вебінар видавництва "Ранок" "Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у навчанні німецької мови" (Матяж О.Д., 25.03.2017);
 • вебінар видавництва "Ранок" "Реалізація діяльнісного підходу у навчанні німецької мови"(Матяж О.Д., 30.03.2017);

Участь в обласних тренінгах:

 • Участь у тренінгу «Інтерактивні методи проведення занять з медіаграмотності за проектом «Наскрізна медіаосвіта» (Бурлака О.В., 28.02.2017 р., м. Дніпро);
 • Участь у тренінгу за темою «Реалізація компетентного підходу в системі сучасної освіти» (Жмінченко Т.М. 30 березня 2017 року м. Дніпро);
 • Участь в обласному тренінгу для вчителів медіакультури «Професія – медіа педагог» (Кожанова А. Ю. листопад 2016, м Дніпро);
 • Участь у тренінгу «Основні принципи орієнтування молодшого школяра в сучасному медіапросторі» (Бурлака О.І., 16 травня 2017, м. Дніпро)

Участь в обласних семінарах:

 • Участь в обласному семінарі за темою «Підсумки проведення проекту «Вчителі англійської мови – агенти змін» (Романовська О.Є., 18.01.2017, м. Дніпро);
 • обласний семінар-практикум "Проектна технологія як засіб створення соціокультурного простору уроку сприятливого для самореалізаціїї особистості" (Матяж О.Д., 11.10.2016, м. Дніпро)

Участь у проектах:

 • Всеукраїнський конкурс проектів за програмою INTEL «Шлях до успіху», «комп’ютерні технології для місцевої спільноти » (20 учнів 5 – го класу):
  • «Світ талантів»;
  • «Квітуче подвір’я»;
  • «Чиста школа – здорова нація»;
  • «Подаруй книзі закладку» (координатор-Фірман Л.І., вчитель історії).

2015-2016 навчальний рік

Приорітетні напрямки роботи на 2015-2016 навчальний рік:

 • роботу направити на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки Указу Президента України від 16.12.2011 р. № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», основних рішень ІІІ Всеукраїнського з’їзду учителів, Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Комплексної програми розвитку освіти у місті Марганці на 2011-2017 роки; міською Програмою «Шкільний автобус» на 2013 – 2017 роки, Програмою організації харчування загальноосвітніх навчальних закладів міста Марганця на 2013 – 2017 роки, Комплексної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки «Дошкілля Марганця», Положенням про конкурс «Обдаровані діти – надія Марганця»; цільової програми оздоровлення дітей закладів освіти м. Марганця на 2013-2017 роки, міської цільової програми дитячої та юнацької творчості «Я – ми – родина – Україна»;
 • забезпечити шкільною освітою 98% дітей шкільного віку; забезпечувати готовність дитини до шкільного навчання;
 • забезпечити умови рівного доступу до якісної освіти дітей, які потребують корекції фізичного розвитку;
 • забезпечити безкоштовним харчуванням 100% дітей 1 – 4-х класів та дітей пільгових категорій;
 • зміцнювати матеріально-технічну базу;
 • забезпечити науково-методичне керівництво над роботою педагогічного колективу закладу над науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;
 • реалізація проектів «Атестація педагогічних працівників»;
 • активізувати процеси впровадження інноваційних педагогічних технологій, що спрямовані на розкриття інтелектуальних, творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • надавати учням доступ до Інтернет-ресурсів та комп’ютерів у якості педагогічних інструментів; продовжувати розвивати інформаційну компетентність;
 • залучати вчителів та учнів школи до участі у Міжнародних та Всеукраїнських освітянських програмах, проектах, інформаційних фондах;
 • створити для кожної дитини здоров’язберігаюче середовище;
 • продовжити роботу закладу над науково-методичним проектом Всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» на V етапі, впроваджувати медіа культуру як навчальний предмет у закладі;
 • продовжити впровадження нових стандартів у початковій та основній школі;
 • створювати умови для професійного зростання педагогів, підвищення їхньої психолого-педагогічної компетентності через різні форми курсової підготовки;
 • формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я, навичок безпечної поведінки. Вироблення гігієнічних навичок у праці, навчанні, побуті та відпочинку, статевому вихованні.
 • забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.
 • формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств.
 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.
 • активізувати роботу учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
 • запроваджувати сучасні форми роботи з батьками і громадськістю для поширення необхідних знань щодо виховання й розвитку дитини, здійснення їх прав на участь в управлінні навчальними закладами;
 • виховувати на традиціях і звичаях українського народу, вивчати його історичної та культурної спадщини, формувати високопатріотичну свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до Державних символів України;
 • активізувати правове виховання, підвищити рівень правової культури дітей.

Науково-методична та дослідницька робота:

 • На базі закладу у 2015/2016 навчальному році було проведено:
  • міські семінари-практикуми вчителів іноземної мови;
  • Міський семінар-практикум «Lesson planning»
  • Міський семінар-практикум «Підготовка учнів ІІІ ступеню навчання до ЗНО. Використання мови.» «Use of English» - 11.03.2016.
  • Міський семінар-практикум «A motivational teacher» 12.05.2016
  • обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» в номінації «Англійська мова»
 • В рамках Всеукраїнського експерименту за темою "Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-визовний процес в загальноосвітніх навчальних закладах":
  • участь у тренінгу-семінарі на тему "Інтегрування медіаосвіти у навчально-виховний процес" (Кожанова А.Ю., м. Львів, 18-19 серпня 2015 р.);
  • участь у IV Міжнародній конференції за темою «Практична медіаосвіта: міжнародний досвід і українські перспективи» - виступ на тему: «Залучення батьків до співпраці під час вивчення курсу «Сходинки до медіаграмотності» (Кожанова А.Ю., м. Київ, 18-19 березня 2016 року);
  • На сайті Української Академії Преси розміщений виступ та презентація на тему: «Залучення батьків до співпраці під час вивчення курсу «Сходинки до медіа грамотності» (автор Кожанова А.Ю.);
  • участь в обласному конкурсі на кращу розробку планів –конспектів медіа уроків. (Кожанова А.Ю.);
 • Участь у тренінгах:
  • Випуск шкільних відео новин. (Кожанова А.Ю., жовтень, 2015, ДОІППО);
  • Розробка власних медіа продуктів. Особливості створення скрайб-презентацій. (Кожанова А.Ю. листопад, 2015, ДОІППО);
  • Медіаосвітня коптенція сучасного вчителя. (Кожанова А.Ю., січень, 2016);
  • Особливості створення інтерактивних завдань за допомогою сервіса Learning APPS. (Кожанова А.Ю., 8 червня 2016 року, ДОІППО).
 • Участь дітей у конкурсах:
  • Участь у обласному конкурсі макетування та верстання у номінації «Шкільна газета» (ІІ призове місце);
  • Участь у обласному конкурсі творчості юних журналістів «Юнтелепрес» (ІІ призове місце, Гайдук Лілія, 11 клас);
  • Участь у обласному дитячому конкурсі буктрейлерів «Жива книга» (Рубель Аріна, 10 клас, буктрейлер до роману Л.М. Толстого «Анна Кареніна».
 • Участь в Міжнародних, Всеукраїнських,обласних акціях, конкурсах, семінарах, проектах:
  • участь у Міжнародному фестивалі психолого-педагогічних технологій роботи з метафоричними асоціативними картками «МАКФЕСТ» (Кривощокова М.І, м. Київ, 24-27 вересня 2015 року);
  • участь у Міжнародній науково-методичній конференції на тему «Застосування методу прикладного аналізу поведінки – АВА у системній корекційній роботі з аутичними дітьми» (Кривощокова М.І., м. Київ, 05 квітня 2016 року);
  • участь у IV Міжнародній конференції «Практична медіаосвіта: міжнародний досвід і українські перспективи» - виступ на тему: «Залучення батьків до співпраці під час вивчення курсу «Сходинки до медіа грамотності» (Кожанова А.Ю., м. Київ, 18-20 березня, 2016 року).
  • участь у проекті програми «Вчителі англійської мови - агенти змін», розробленої спільними зусиллями Британської Ради та громадської ініціативи GoGlobal у рамках національної кампанії «Україна Speaking» ( Романовська О.Є., 21.02 – 27.02.2016 р.)
  • участь у тренінгу міжнародних експертів «A Practical Guide for Fun English Language Activities» у рамках міжнародної програми «GoCamp» (Медведєва С.О., м. Одеса, 22-23 травня 2016року)
  • участь у VII Всеукраїнських науково-практичній конференції «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій у формуванні національно – соціальних компетентностей особистості » (Єщенко І.Ф. м. Дніпропетровськ, 20-21 квітня 2016 року)
  • участь у обласному науково - практичному семінарі на тему «Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості громадянського суспільства» (Єщенко І.Ф., Кожанова А.Ю., Бурлака О.І., Бурлака О.В., м. Синельникове 14 квітня 2016 року)
  • участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції за темою «Варіативність організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» ( Бурлака О.І., Кожанова А.Ю., м. Нікополь, 19 квітня 2016 року)
 • Участь у обласних тренінгах:
  • Випуск шкільних відео новин. (Кожанова А.Ю. жовтень,2015,ДОІППО)
  • Розробка власних медіа продуктів. Особливості створення скрайб -презентацій.(Кожанова А.Ю. листопад, 2015, ДОІППО)
  • Медіаосвітня коптенція сучасного вчителя. (Кожанова А.Ю., січень, 2016)
  • Особливості створення інтерактивних завдань за допомогою сервіса Learning APPS. (Кожанова А.Ю., 08 червня 2016 року, ДОІППО)
  • Педагогічні інновації в системі науково – методичної роботи навчального закладу. ( Жмінченко Т.М., 10 березня 2016 року, ДОІППО)
 • Участь у обласних семінарах:
  • участь у обласному семінарі – практикумі «E-Twinning в Україні». (Романовська О.Є., Медведєва С.О., вересень, 2015, ДОІППО);
  • участь у обласному семінарі - практикумі Writing Workshop: How to Pass an Exam, (Романовська О.Є. жовтень, 2015, ДОІППО);
  • участь у обласному науково – практичному семінарі за темою «Використання проективного потенціалу медіа в освітньому процесі» (Бурлака О.В., с. Кам’янське, 15-16 жовтня 2015 року);
  • участь у обласному семінарі – практикумі Pearson-Dinternal seminar «Keeping Students at the Forefront of the Learning Process» (Макуха Т.С., Романовська О.Є., 20 квітня 2016 рік, ДОІППО);
  • участь у обласному семінарі-практикумі «Teaching vocabulary. Effective vocabulary practice», «TKT» тести для вчителів» (Медведєва С.О., 31 березня 2016р. м. Дніпропетровськ);
  • участь у обласному семінарі – практикумі «Формула успіху шкільного євро клубу. Керівники шкільних євроклубів» (Бомбік А.А., м.Дніпропетровськ, 12 листопада 2015року);
  • участь у обласному семінарі-практикумі «Методика формування міжкультурної компетентності з використанням країнознавчих матеріалів» (Матяж О.Д., м. Дніпропетровськ, 05.11.2015).
 • Участь у вебінарах:
  • Вебінари: MELTS: Monitoring Students’ Progress, (Романовська О.Є., 2016);
  • Вебінар для вчителів англійської мови «Техніка проведення онлайн тестування», (Романовська О.Є., 09/02/2016);
  • Macmillan Education Webinar «Flip ping the classroom» (Макуха Т.С., 2016);
  • Macmillan Education Webinar «Monitoring Students’ Progress» (Макуха Т.С., 2016)
 • Участь у проектах:
  • Всеукраїнський конкурс проектів за програмою INTEL «Шлях до успіху», «комп’ютерні технології для місцевої спільноти » (20 учнів 5 – го класу):
   • «Обережно, перерва!»
   • «Шкільне подвір’я – дзеркало нашого міста»
   • «Охайні книжки»
   • «Спорт для всіх» (координатор-Фірман Л.І., вчитель історії).

2014-2015 навчальний рік


Методична робота закладу буда спрямована на реалізацію V етапу обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та шкільної «Розвиток інноваційної особистості через впровадження креативної освіти, вивчення іноземних мов та подальше удосконалення системи громадянської освіти», на узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підготовку матеріалів для публікації, аналіз матеріалів моніторингу; участь у підготовці підсумкових наукових конференцій.

Експериментальна та інноваційна діяльність:

 • Було зроблено:
  • участь у обласному семінарі за темою: «Як створити шкільну газету» (11.11.2014, м.Дніпропетровськ, вчитель медіакультури Кожанова А.Ю.);
  • участь у обласному семінарі за темою: «Створення власних медіапродуктів» (23.04.2015, м. Дніпропетровськ, вчитель медіакультури Кожанова А.Ю.);
  • участь у обласному семінарі за темою: «Створення моделі шкільної медіаосвіти» (30.10.2014, м. Кривий Ріг, вчитель Кожанова А.Ю.);
  • участь у Третій міжнародній науково-методичній конференції «Практична медіаграмотність». Виступ на тему: «Впровадження елементів медіаграмотності в навчально-виховний процес початкової школи»;
  • на сайті «Медіаосвіта та медіаграмотність». http://www.medialiteracy.org.ua надрукована презентація та стаття «Впровадження елементів медіаграмотності в навчально-виховний процес»;
  • перемога в обласному конкурсі «Медіапедагог року» (24.09.2014 року, диплом ІІІ ступеня);
  • перемога в VІ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (м. Черкаси, 19-20 вересня 2014 року, диплом переможця);
 • Видавницька діяльність:
  • стаття «Впровадження елементів медіаосвіти в навчально-виховний процес початкової школи» у збірнику «Матеріали шостого Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій»;
  • стаття «Медіаосвітні практики» у журналі «Шкільний бібліотечний центр» № 9/2014р.;
  • стаття «Виховання медіаграмотності засобами художнього слова на уроках літературного читання» у збірнику «Посібник для вчителів 3 класу з літературного читання».
 • Участь в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних акціях, конкурсах, семінарах, проектах:
  • участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Практична медіаграмотність» (Кожанова А.Ю., м. Київ, 2015);
  • участь у обласній виставці-презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015» (було надано 8 виставкових матеріалів у вигляді дисків, 25 березня 2015 року);
  • участь в обласному семінарі-практикумі на тему «Створення моделі шкільної медіаосвіти» (Кожанова А.Ю., 30 жовтня 2014 року, м.Кривий Ріг);
 • Участь у вебінарах:
  • Macmillan Webinar: First Classes and Beyond (Макуха Т.С., 10.09.2014р.);
  • Macmillan Webinar: Teaching Towards. The Young learners (Макуха Т.С., 08 жовтня 2014 року);
  • Macmillan Online Conference: Inspiring Teaching Children and Teenagers (вчителі англійської мови Макуха Т.С., Бомбік А.А., Медведєва С.О., Шаповал Є.О., Сметюх Я.В., 26 березня 2015 року);
  • участь у обласному семінарі вчителів англійської мови за темою: «Oxford University Press Seminar» (м. Дніпропетровськ, вчителі англійської мови Романовська О.Є., Макуха Т.С., 09 квітня 2015 року);
  • участь у VІ обласній конференції для вчителів англійської мови VIAnnualCambridgtDAY 2015 (Сметюх Я.В., м. Дніпропетровськ, 30 березня 2015 року);
  • участь у обласному семінарі «Навчання лексики на уроках німецької мови» (м. Дніпропетровськ, 16 квітня 2015 року, Матяж О.Д.);
  • участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі» (м. Дніпропетровськ, Бурлака О.В., Кривощокова М.І., 16 жовтня 2014 року);
  • участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Розробка ефективних інноваційних моделей та технологій медіаосвіти в сучасних закладах освіти» (м. Дніпропетровськ, Бурлака О.В., Романовська О.Є., травень, 2015 року);
 • Участь у проектах:
  • Всеукраїнський конкурс проектів за програмою INTEL «Шлях до успіху» за темою «Наш проект для спільноти» (18 сертифікатів):
   • «Збагачення шкільної бібліотеки»
   • «Спортивний майданчик»
   • «Озеленення парку»
   • «Навколишнє середовище» (координатор-Фірман Л.І., вчитель історії).

2013-2014 навчальний рік


Методична робота в школі направлена на реалізаціюєдиної науково- методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти через впровадженняінноваційних технологій в навчально-виховний процес».

Основні напрямки роботи:

 • Впровадження Державних стандартів ПТО,
 • застосування найбільш ефективних форм і методів навчання, комп’ютерних технологій,
 • розробка тестових видів контролю знань учнів,
 • підготовка їх до зовнішнього незалежного оцінювання,
 • підвищення майстерності педагогічних працівників: курси підвищення кваліфікації, атестація, взаємовідвідування уроків;
 • педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, педагогічні читання, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду,
 • конкурси "Вчитель року",
 • участь у заходах обласного рівня, конкурси та олімпіади.

Приоритетні напрями методичної роботи на 2013-2014 навчальний рік:

 • продовження роботи по оновленню матеріально-технічної бази та створення КМЗ з предметів відповідно до державних стандартів;
 • вивчення і впровадження інноваційних проектів;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів;
 • розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, створення у них мотивації на постійне професійне удосконалення педагогічної майстерності;
 • інформаційне забезпечення з проблеми педагогіки, психології, професійної освіти, інформування про досягнення педагогічної науки, педагогічного досвіду;
 • впровадження інноваційних технологій;
 • активне впровадження комп’ютерних технологій у практику роботи педагогів школи;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників;
 • робота по вивченню, узагальненню та ефективному впровадженню передового педагогічного досвіду;
 • активізація роботи методичних комісій через дифереційовний підхід до методичної роботи (врахування складу членів комісії, їхній професійний рівень, потребу в конкретній допомозі);
 • активізація роботи по висвітленню роботи школи в ЗМІ та з використанням ІКТ.

Науково-методична та дослідницька робота:

Педагогічний колектив школи співпрацює з різноманітними центрами та організаціями. Бере активну участь у Міжнародних, Всеукрїнських (Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова Доба”), обласних, міських конкурсах, проектах, семінарах, конференціях, а саме:

 • Міжнародний конкурс проектів «Чудеса рідного міста»;
 • Міжнародна програма шкільних обмінів SSEP;
 • Спільні проекти з учнями Bartleft High School (Аляска):
  • “Місце дітей – інвалідів у суспільстві”;
  • “Допоможи своїй країні – стань волонтером!”;
  • “Від активного школяра до активного громадянина!”
 • Міжнародна програма «Акт підтримки свободи» FSA;
 • Міжнародна програма PIE, TEA:
  • Учасники програми «Американсько-українські нагороди за зразкове викладання іноземної мови» - вчителі англійської мови Нанаєва Т.В., Дуднік Л.М., Пімонова І.П., Макуха Т.С., Романовська О.Є.
 • Міжнародна програма «Отримання освіти у Великій Британії»:
  • Червень- липень – 2008 – Лондон, Барнест коледж;
  • Жовтень – 2008 – Единбург, коледж;
  • Грудень – 2008 – Лондон, Голдерз-грін коледж;
  • Березень – квітень – 2009 Единбург, коледж;
 • Міжнародна виставка навчальних закладів- «Сучасна освіта в Україні» – 2003р., 2005р., 2006р.;
 • Міжнародна асоціація України студентів у США. Програма навчання в школах та коледжах англомовних країн;
 • Всеукраїнська акція “ Громадянин ” – (2000 – 2011);
 • Обласна педагогічна ярмарка“Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини” - 2008 р., 2011р.

2012-2013 навчальний рік


Методична робота закладу була спрямована на реалізацію обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та шкільної «Розвиток інноваційної особистості через впровадження креативної освіти, вивчення іноземних мов та подальше удосконалення системи громадської освіти», на аналізі якості забезпечення НВП педагогічними кадрами, удосконаленні форм і методів роботи з учителями, на організацію ефективної системи методичної роботи, яка передбачає розвиток індивідуальності педпрацівників, виявлення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних програмах, проектах, конкурсах:

 • Участь у міжнародному тренінгу вчителів України та Польщі під патронатом Фонду Освіта для Демократії (Варшава, Польща) та лабораторії Громадянської Освіти «Пошук Товариства Лева (Львів, Україна, 23-26 травня, Романовська О. Є., заступник директора з НВР);
 • Участь у ІV міжнародній виставці презентації «Сучасні навчальні заклади – 2013» (28. 02. по 02. 03. 2013 р. у м. Києві, педагогічний колектив нагороджено грамотою);
 • Участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу «Мотивація предметників до іспитів» за участю автора УМК «LASER» та тренера видавництва «Макмілан» (Київ, 23 березня 2013 року, Макуха Т.С., вчитель англійської мови);
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку» (22 листопада 2012 р. м. Дніпропетровськ, Жмінченко Т.М. заступник директора з НВР);
 • Участь в обласній науково-практичній конференції «Методологія та методика проведення соціологічного дослідження в умовах проведення експериментальної діяльності навчального закладу (21 лютого 2013 року м. Дніпропетровськ, Довга Н.М., Жмінченко Т.М.);
 • Участь в обласному семінарі представництва Персон Е′дюкейшин в Україн (Ірландія) за темою «Запровадження сучасних технологій у викладанні англійської мови» (29.03.2013 р. м. Дніпропетровськ, Жмінченко О.В., вчитель англійської мови);
 • Участь в обласному конкурсі «Кращій Інтернет сайт загальноосвітнього навчального закладу» (школа нагороджена грамотою за І місце в номінації Web-сайт ЗНЗ І-ІІІ ступенів м. Дніпропетровськ, 2013 р.);
 • Участь у всеукраїнському тренінгу-семінарі «Як створити сучасну шкільну газету» (вересень 2012 р., м. Дніпропетровськ, Кожанова А.Ю., вчитель початкових класів);
 • Участь в обласному тренінгу «Організація проектної діяльності учнів на уроках медіакультури (квітень 2013 р., м. Дніпропетровськ, Кожанова А.Ю., вчитель початкових класів);
 • Участь в обласній конференції вчителів англійської мови за темою «Innovative Approaches to Teaching English» (19 березня 2013 р. м. Дніпропетровськ, Жмінченко О.В., вчитель англійської мови);
 • Участь в обласному тренінгу-семінарі «Використання аудіо та відео засобів на уроках медіакультури» (17.04.2013 року, м. Дніпропетровськ, Кожанова А.Ю., вчитель початкових класів);
 • Перемога у Всеукраїнському конкурсі типових планів-конспектів. Розробка уроку «Психологічний захист від непотрібної інформації» занесена у методичний збірник (лютий, 2013 р. Кожанова А.Ю., вчитель початкових класів);
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2013 року» в номінації «Музичне мистецтво» учитель Топольницька Т.А. переможець І етапу та учасник ІІ етапу конкурсу;
 • Участь у міському семінарі-практикумі для вчителів початкових класів «Усе має свій початок»; створення презентації на тему «Особливості викладання предмету «Українська мова» за новим Держстандартом»;
 • Участь у обласному семінарі Асоціації українських германістів (23.05.2013 р. Калепко Т. В. вчитель німецької мови);
 • Участь у Міжнародному проекті «Learning Europe» (Біла М.А. вчитель англійської мови, учні 9 класу);
 • Участь у Всеукраїнському проекті Intel «Шлях до успіху» (2 проекти – 14 учнів. Координатор Фірман Л. І. вчитель історії);
 • Участь у науково-педагогічному проекті «Обласна електрона школа. Школа відкрита для всіх». (Розробка електронних уроків з історії України (8 клас) та Всесвітньої історії (8 клас) Фірман Л.І., вчитель історії);
 • Участь у Всеукраїнському проекті «Діти і медіа-очима дітей»/координатор вчитель початкових класів та української мови і літератури Кожанова А. Ю./

Участь у Вебінарах:

 • «Bringing the Four Skills Together» (07.06.2013 р. Романовська О.Є., Макуха Т. С., вчителі англійської мови);
 • «Маркетингова діяльність керівника навчального закладу» (30.05.2013 р. Адміністрація школи);

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Ще більше від Видавничої групи "ОСНОВА"
Спеціальний журнал для авторів
Спеціально для тих, хто пише, атестується, створено універсальний Інтернет-ресурс, електронний ЗМІ "Учительський журнал".
Тут кожен може розмістити свою публікацію й прочитати (скачати) публікацію іншого.
Крім цьго, ви можете одержати сертифікат автора, що свідчить про факт публікації в електронному ЗМІ.
Найдемократичніший учительський портал.
Усі матеріали будуть опубліковано! Заходьте на сайт.Кiлькiсть переглядiв: 1717

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.