Керівництво Навчальним закладом здійснює директор.

Директор Навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;
 • контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;
 • вживає заходи щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази й контролює їх виконання;
 • подає на затвердження трудовому колективу Навчального закладу правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • затверджує посадові інструкції працівникам Навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Засновником, управлінням освіти тощо;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу;
 • забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей.
 • якщо відповідь неможливо надати у термін, визначений у запиті або передбачений законодавством, направляє проміжну відповідь із зазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді.

Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менш 1 разу на рік.

Учасники загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Навчального закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів школи ІІ-ІІІ ступенів Навчального закладу – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.

Право організовувати загальні збори мають голова ради Навчального закладу, учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Навчального закладу, відповідні органи управління освітою.

Загальні збори:

 • обирають раду Навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора й голови ради Навчального закладу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної й фінансово-господарської діяльності Навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

На загальних зборах (конференції) заслуховується звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядаються питання навчально-виховної, методичної, економічної й фінансово-господарської діяльності закладу.

У закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватися й діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє й затверджує МОН.

До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи II-III ступеня, батьків і громадськості.

У період між загальними зборами діє рада Навчального закладу.

Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

Рада Навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності й рівноправності членства;
 • гласності.

Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рада Навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу Навчального закладу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням цього Статуту;
 • затверджує режим роботи Навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів Навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю за «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий Навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

При Навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

Метою діяльності піклувальної ради є сприяння створенню належних умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Навчальному закладі;
 • сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріальної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу;
 • сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників Навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Навчальним закладом;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає й координує роботу піклувальної ради;
 • готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
 • голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Навчального закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
 • впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників Навчального закладу;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

У Навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до законодавства України

Кiлькiсть переглядiв: 229

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.